Què trobarem en aquest bloc?

Aquest bloc s'ha creat amb l'objectiu de facilitar recursos didàctics que ens ajudin a treballar a l'aula els valors que fomentem a l'Escola Joan Pelegrí.

Volem una escola que incentivi la participació de l'alumnat. Que aconsegueixi un projecte vertical i coherent per aprendre a pensar, per treballar les habilitats socials, l'educació emocional i la gestió dels conflictes per potenciar un desenvolupament personal i unes relacions interpesonals enriquidores, favorables i positives. 


En aquesta línia els valors que destaquem i que volem fomentar són:

  • De caràcter universal: pau, solidaritat, justícia i respecte al medi ambient.
  • De caràcter social: participació, honestedat, responsabilitat i respecte en la diversitat.
  • De caràcter personal: respecte cap a un mateix, empatia, assertivitat, esforç i sentit crític.
Durant aquest curs s'anirà creant una bateria d'activitats i s'aniran publicant articles que ens facilitin la tasca a l'hora de treballar els valors o tractar temes d'actualitat a l'aula.